ජලාශ්‍රිත ශිෂ්ඨාචාරයේ විදේශ සබදතා - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Wednesday, 18 February 2015

ජලාශ්‍රිත ශිෂ්ඨාචාරයේ විදේශ සබදතා

ලංකාව සමග විදේශ සබදතා ඇති වීමට මෙරට පිහිටීම වැදගත් විය. තවද වැදගත් වූ කරුණු කිහිපයකි
  • සේද මාවතේ කේන්ද්‍රස්ථානයක ලංකාව පිහිටීම.
  • මෝසම් ආශ්‍රිත දියවැල්වල පිහිටීම.
  • ඉන්දියාවට ආසන්නව පිහිටීම.
  • දිවයින වටා පිහිටි ස්වාභාවික වරායන්
Post a Comment