10. වසභ රජතුමා - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Tuesday, 17 February 2015

10. වසභ රජතුමා

වසර 400ක් පමණ අනුරාධපුර පැවැති ලම්භකර්ණ රාජවංශයේ ආරම්භකයා මෙතුමාය. මෙතුමා විසින් පිහිටවූ සෙල්ලිපි යාපනය, කුරුණෑගල, මඩකලපුව, තිස්සමහාරාමය යන සෑම ප්‍රදේශයකින්ම හමුවේ.
රට එක්සත් කල මෙතුමා වසර 44ක් රජකම් කර ඇත.
මහවිලච්චිය, මානාකැටිය, නොච්චිපොතාන වැනි වැව් 11ක් ද ඇලහැර ඇල වැනි ඇලවල් 12ක් ද මෙතුමා ඉදි කළේය. එයින් ඇලහැර ඇල එකල වාරි හා උමං තාක්ෂණයේ විශිෂ්ඨත්වය පෙන්නුම් කරයි

ඇලහැර ඇල

Post a Comment