මධ්‍යකාලීන ලංකාවේ ජන ජීවිතය - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Friday, 20 February 2015

මධ්‍යකාලීන ලංකාවේ ජන ජීවිතය

රැකියා අනුව බෙදී ගිය කුල ක්‍රමයක් පැවති අතර අවාහ විවාහ කටයුතු සිදු වූයේ සමාන කුල අතරය. පුද්ගලයාගේ තත්වය අනුව ගේ දොර තීරණය විය. පීතෘ මූලික සමාජයක් පැවැතියත් කාන්තාවටද වැදගත් තැනක් හිමි විය. මෙකල ගෞරවයට පාත්‍ර වූ කාන්තාවන් රැසක් විය. උදා: උලකුඩය දේවිය,පද්මාවතී දේවිය
විනෝද ක්‍රීඩා අතර ඔංචිලි පැදීම හා පන්දු කෙලිය ජනප්‍රිය විය. වෙසක්,පොසොන් වැනි ආගමික උත්සව පවත්වා ඇති අතර විවාහය,මරණය වැනි අවස්ථා වලදී සිරිත් විරිත් අනුගමනය කර ඇත.
Post a Comment