මානවම්ම රජතුමා - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Tuesday, 17 February 2015

මානවම්ම රජතුමා

මෙතුමා අනුරාධපුර රජ වන විට රටේ දේශපාලන, ආගමික හා ආර්ථික සෑම අතින්ම අවුල් වියවුල් වූ කාලයක් විය. පල්ලව රාජ්‍යයේ උදව් උපකාර ඇතිව රජවූ මෙතුමා පලමුවරටේ පාලනය ක්‍රමවත් කලේය.
පූජාවලියට අනුව මෙතුමා උතුරු මූල විහාරය, මාදුමුල විහාරය, කපුගම් පිරිවෙන, අලගිරි පිරිවෙන, සත්වැලිය පරිවෙන ආදී ආගමික හා අධ්‍යාපනික ආයතන ඉදි කර ඇත. රාජාවලියට අනුව මෙතුමා වැව් 8ක් ඉදිකරරටේ කෘෂිකර්මය නංවා ඇත.
පල්ලව රාජ්‍ය සමග ඉතා කිට්ටු සබදතා මෙතුමා පවත්වා ඇත. එහි බලපෑම මත සිංහල අක්ෂර කලාව හා කැටයම් කලාව වැඩි දියුණු වී ඇත.
පරිහානියට පත් රට නැවත ගොඩ නංවා රට සංවර්ධනය කිරීම නිසා මෙතුමා ලංකා ඉතිහාසයේ වැදගත් රජකෙනෙකු ලෙස සැලකේ.
Post a Comment