සතරවැනි මිහිදු රජු - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Tuesday, 17 February 2015

සතරවැනි මිහිදු රජු

අනුරපුර අවසාන ශ්‍රේෂ්ඨ රජු මෙතුමාය. කාලිංග කුමාරිකාවක් මෙතුමාගේ අගමෙහෙසිය විය. මෙකල 3 වැනි ක්‍රිෂ්ණ නම් පාලකයා යාපනයට ආක්‍රමණයක් එල්ල කර ඇත. භික්ෂූණ්ට හා තවුසන්ට විශේෂ අනුග්‍රහයක් දක්වා ඇති අතර ජනතාවට මෙන්ම සතුන්ටද දන් දුන් බව මෙතුමා විසින් කල වෙස්සගිරි පුවරු ලිපියේ සදහන් වේ.
Post a Comment