වාරි කර්මාන්තය - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Tuesday, 17 February 2015

වාරි කර්මාන්තය

වැව් නිර්මාණය කිරීමේදී පැරණි වාරි ශිල්පීන් පහත පියවර අනුගමනය කර ඇත.
  • ජලාධාර කලාපය තීරණය කිරීම
  • වැව් බැම්ම ස්ථානගත කිරීම හා බැම්ම නිර්මාණය කිරීම
  • මඩ හා ගොඩ සොරොව් නිර්මාණය කිරීම
  • රළපනාව නිර්මාණය කිරීම
  • ඇතුළුවාන හා පිටවාන නිර්මාණය කිරීම
  • ඇල වේලි හා වාරි මාර්ග නිර්මාණය කිරීම
  • ඉස්වැටි හා කලිගු බැමි නිර්මාණය
  • කුලු වැව් නිර්මාණය
  • වැව් නඩත්තු කිරීමේ රාජකාරිය පැවරීම
මෙය ඉතා සංකීර්ණ කටයුත්තක් වූ අතර ඒ සදහා පැරණි වාරි ශිල්පීන් විශිෂ්ඨ තාක්ෂණික ක්‍රම යොදාගෙන ඇත
Post a Comment