ඇළ මාර්ග හා බැදුණු තාක්ෂණය - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Wednesday, 18 February 2015

ඇළ මාර්ග හා බැදුණු තාක්ෂණය

  • ඇළ මාර්ගයක් වැඩි බෑවුම් ප්‍රදේශයක් හරහා ගලන විට වේගය පාලනය කිරීම සදහා ගල් වලින් තැනූ අත්තිවාරම් හා ගල් කණු ඇළවේල්ලේ ඇතුළු පැත්තේ තැනින් තැන සවි කිරීම.
           උදා: ඇළහැර අමුණේ සිට මින්නේරිය වැවට ජලය ගෙන යන ඇළහැර ඇළ මාර්ගය.
  • ජලයෙන් පිරුණු ඇළ මාර්ග වල අතිරික්ත්ත ජලය ඉවත් කිරීම සදහා කලුගලින් සෑදූ වාන් සකස් කිරීම.
  • භූමියේ හැඩතල අනුව දිගු ඇළ මාර්ග සකස් කිරීම.
  • උමං ජල තාක්ෂණය- නළ මගින් වැව්, පොකුණුවලට ජලය සැපයීම
   උදා: තිසා වැවේ ජලය රන්මුසු උයනට හා කුට්ටම් පොකුණ ආදී ස්ථානවලට ගෙන යාම.
  • ඇළමාර්ග නිර්මාණයේදී සුළු බැස්මක් ඔස්සේ විශාල දුරකට ජලය ගෙන යාම.
උදා: කලාවැවේ සිට යෝධඇළ දිගේ කිලෝ මීටරයට මිලි මීටරයට  95 බැස්මක් යටතේ ජලය ගෙන යාම.
  • වාරිමාර්ග තැනීමේ දී භූ පිහිටීම මෙන්ම ජලය උරා ගැනීම, ඇළ වේලි ශක්තිමත්ව පවත්වා ගැනීම, ජල ගැලීමකදී හෝ පෘතුවි ඛාදන අවස්ථාවන්ට ඔරොත්තු දෙන පරිදි තැනීම ආදිය පිළිබද සැලකිලිමත් වී තිබීම.
  • සමස්ත වියළි කළාපයම ආවරණය වන ආකාරයෙන් වාරි පද්ධතියක් සැකසීමට යෝග්‍ය පරිදි ඇළවල් නිර්මාණය කිරීම.
  • ජල දහරාවක් දගර ගැසෙමින්ගලා බසින විට වේගය අඩුවන බව දැනගත් වාරි ශිල්පීන් ඒ හරහා බාධකයක් ඉදි කොට ඉන් ඉහලට එසවෙන ජලය ඇළ මගින් පහත් ප්‍රදේශවලට ගෙන යාම.
Post a Comment