ජලාශ්රිත ශිෂ්ඨාචාරයේ අධ්‍යාපනය - Sri Lanka History - අභිමානවත් ලංකා ඉතිහාසයේ සයිබර් දිගහැරුම

Aincientlanka Blog is a History blog that brings all informations about the past Ceylon History. This is a completely write on Sinhala Language

Wednesday, 18 February 2015

ජලාශ්රිත ශිෂ්ඨාචාරයේ අධ්‍යාපනය

මෙම යුගයේ පඩිවරුන් ලියන ලද ග්‍රන්ථ අනුව එකල අධ්‍යාපනය ඉහල මට්ටමක පැවති බව විශ්වාස කෙරේ. දරුවන්ට ගුරු ගෙදරින්, පිරිවෙණින් හා පන්සල්වලින් අධ්‍යාපනය ලබා දී ඇත. ගිහි පැවති දෙපක්ෂයම අධ්‍යාපනය හදාරා ඇත. එහිදී ඉගැන්වීම් ක්‍රමය වූයේ ගුරුවරයාගෙන් අසා ඉගැනීම හෝ වනපොත් කිරීමයි. මෙකල ගණිත, තර්ක, ව්‍යාකරණ, ඡන්දස්, මන්ත්‍ර, නක්ෂත්‍ර, ධනු ශිල්ප, හස්ති ශිල්ප ආදිය උගන්වා ඇත. මෙහිදී පාලි, සංස්කෘත හා සිංහල යන භාෂා යොදාගෙන ඇත.
Post a Comment